1000 z?otych po?yczki – chwilówka czy na raty?

Cho? dost?pne kwoty po?yczek online ci?gle rosn?, a w ostatnich latach nawet w chwilówkach mo?na liczy? na kilka tysi?cy z?otych (zob. artyku? „Najwi?ksze kwoty darmowych chwilówek”), najcz??ciej zaci?gane przez klientów po?yczki opiewaj? raczej na ?rednie i ma?e kwoty. Oczywi?cie, to ogromny komfort mie? ?wiadomo??, ?e w razie „grubszej” potrzeby, takie kwoty b?d? w ?atwy sposób osi?galne, ale najcz??ciej jednak nag?a potrzeba nie jest wygórowanym kosztem. Chc?c po?yczy? 1000 z?otych, wielu z po?yczkobiorców swoje pierwsze kroki skieruje w stron? chwilówki, cho? równie dobrze by?oby zastanowi? si? nad po?yczk? rataln?, która przecie? mo?e by? zaci?gni?ta w równie ?atwy, prosty sposób – przez Internet, bez formalno?ci i za?wiadcze? oraz w 15 minut.

Po?yczki na raty w ma?ych kwotach – wady i zalety

Zanim jako alternatyw? dla standardowej chwilówki wybierzemy po?yczk? rataln?, dobrze rozwa?y? wszystkie za i przeciw. Nie mo?na jednak wskaza? wy?szo?ci jednej po?yczki nad drug? i jednoznacznie stwierdzi?, która jest bardziej op?acalna, gdy? ostateczna decyzja zawsze b?dzie le?e? po stronie po?yczkobiorcy i tego, któr? po?yczk? jego bud?et jest w stanie ud?wign?? bez wi?kszego uszczerbku.

Po?yczki na raty maj? swoje niew?tpliwe zalety, nawet te w ma?ych kwotach. Przede wszystkim sp?ata po?yczki roz?o?ona jest na kilka ma?ych kwot (zw?aszcza, gdy po?yczamy jedynie 1000 z?otych), a wi?c nie b?dzie tak odczuwalna ani dotkliwa. Je?li decydujemy si? na chwilówk?, musimy mie? ?wiadomo??, ?e ca?a kwota musi by? zwrócona najcz??ciej w miesi?c, natomiast po?yczk? rataln? mo?na, zale?nie od firmy, odda? w 3, 6 lub nawet 12 miesi?cznych ratach. Ponadto, ma?a kwota roz?o?ona na kilka lub kilkana?cie rat to równie? mniejsze obci??enie zdolno?ci kredytowej – inaczej ni? w przypadku chwilówki. Jest to o tyle dobre, ?e w razie potrzeby (a wiemy, ?e nag?e wydatki lubi? poci?ga? za sob? kolejne nag?e wydatki) nie b?dzie problemu z zaci?gni?ciem kolejnej po?yczki.

Cho? trzeba pami?ta?, ?e chwilówka obci??a zdolno?? kredytow? du?o bardziej, to dzieje si? tak jedynie przez bardzo krótki okres i bardzo szybko to obci??enie zniknie (je?li oczywi?cie po?yczka zostanie sp?acona w terminie). W przypadku po?yczki ratalnej wi??emy si? z po?yczkodawc? na znacznie d?u?ej, a im d?u?sze jest to zobowi?zanie, tym trudniej przewidzie?, na co pozwoli nam nasz bud?et np. za pó? roku. Trzeba jednak przyzna?, ?e po?yczka ratalna w kwocie 1000 z?otych mo?e zosta? ?atwo wkomponowana nawet w okrojony bud?et miesi?czny.

Niestety, najwi?ksz? wad? po?yczek ratalnych jest to, ?e nie s? dost?pne po?yczki darmowe i w ka?dym momencie trzeba liczy? si? z tym, ?e wygeneruj? one dodatkowe koszty, które zale?? nie tylko od wysoko?ci po?yczki, ale równie? od okresu sp?aty.

Darmowa chwilówka – dobra na wszystkie okazje

Najwi?ksz? przewag?, jak? uzyskuj? chwilówki nad po?yczkami ratalnymi jest to, ?e mo?na skorzysta? z promocji i zaci?gn?? darmow? pierwsz? po?yczk?, o ile zostanie zwrócona w terminie. Mo?e to by? wybór bardzo trafny, szczególnie je?li zdecydujemy si? na po?yczk? z mo?liwo?ci? sp?aty nawet w 45 lub 60 dni. B?dzie to rozwi?zanie nie tylko najta?sze, ale i du?o ?atwiejsze do sp?aty.

Chwilówka, a koszty

Gdy nie ma mo?liwo?ci zaci?gni?cia darmowej chwilówki, warto zastanowi? si? nad wyborem bior?c pod uwag? kosztowno?? jednej i drugiej mo?liwo?ci. Trzeba liczy? si? z tym, ?e po?yczka ratalna b?dzie dro?sza, ale mo?na te? zauwa?y? tendencj?, ?e w niektórych firmach koszty obu b?d? zbli?one. Mo?e przewa?y? to nad tym, ?e po?yczka ratalna b?dzie wtedy opcj? lepsz?, je?li wzi?? pod uwag? jej liczne zalety (m.in. to, ?e miesi?cznie sp?acamy mniej).

Orientacyjne koszty chwilówek w kwocie 1000 z?otych, b?d? wynosi?:

Dla porównania, koszt po?yczek ratalnych, w zale?no?ci od okresu sp?aty (3, 6 lub 12 miesi?cy) b?d? wygl?da? nast?puj?co:

  • Zaplo – 217/ 429/ (-) z?otych
  • Hapi Po?yczki – 337/ 426/ 603 z?ote
  • Wonga – 160/ 190/ 250 z?otych
  • Super Grosz – 342/ 430/ 605 z?otych
  • Efino – 291/ 384/ 598 z?otych
  • Provident – 317/ 409/ 588 z?otych

Nie ma jedynego w?a?ciwego wyboru

Jak wida?, obie formy maj? swoje wady i zalety. Jakkolwiek, ka?da po?yczka powinna (a nawet musi) by? sp?acona w terminie. W przypadku chwilówki, zgromadzenie ca?ej kwoty i oddanie jest naraz mo?e czasami nastr?cza? k?opotów, a to z kolei mo?e skutkowa? tym, ?e niestety trzeba b?dzie si? zdecydowa? na przed?u?enie okresu sp?aty po?yczki lub jej refinansowanie, a nawet liczy? si? z tym, ?e je?li sp?ata si? przeterminuje, poci?gnie to za sob? dodatkowe koszty post?powania windykacyjnego i egzekucyjnego. Niesp?acanie po?yczki ratalnej z kolei szybko spowoduje wypowiedzenie umowy po?yczkowej i równie wysokie koszty, bez mo?liwo?ci przed?u?enia okresu sp?aty. Dlatego ka?da decyzja powinna by? zawsze dog??bnie przemy?lana.