Po?yczki dla zad?u?onych

?Po?yczki dla zad?u?onych Po po?yczki dla zad?u?onych si?gaj? mi?dzy innymi osoby, którym zosta? przydzielony komornik s?dowy. Wówczas d?u?nik trafia do rejestru Biura Informacji Kredytowej (BIK). Niektóre firmy po?yczkowe nie weryfikuj? swoich po?yczkobiorców w tej bazie. Z tego te? wzgl?du udzielaj? po?yczek osobom, które widniej? w BIK-u. Aby otrzyma? po?yczk?, nale?y jednak wybra? ofert? po?yczkodawcy, który […]

Jak sprawdzi? BIK za darmo?

Jak sprawdzi? BIK za darmo? W rejestrze BIK znajduj? si? informacje m.in. o zaleg?ych zobowi?zaniach. Instytucje finansowe przed udzieleniem po?yczki lub kredytu mog? sprawdzi? swojego klienta w tej bazie. W ten sposób s? w stanie oceni? jego zdolno?? kredytow?. Ka?dy z nas mo?e sprawdzi? BIK za darmo. Podpowiadamy, jak zweryfikowa?, czy nasze dane widniej? w […]

Jak rozpozna? piramid? finansow??

Jak rozpozna? piramid? finansow?? Piramida finansowa – co jaki? czas has?o to pojawia si? w mediach. Pojawia si? ono w negatywnym kontek?cie osób oszukanych, którzy zainwestowali niejednokrotnie oszcz?dno?ci ca?ego ?ycia w dane przedsi?wzi?cie i je stracili gotówk?. W jaki sposób mo?na rozpozna? piramid? finansow?? Jak si? uchroni? przed zainwestowaniem pieni?dzy w niepewne przedsi?wzi?cie? Piramida finansowa […]

Najlepsza darmowa chwilówka – czyli jaka?

Najlepsza darmowa chwilówka – czyli jaka? Darmowa po?yczka dla nowych klientów to produkt stosunkowo m?ody, który pojawi? si? na polskim rynku za spraw? po?yczkodawcy Vivus. To w?a?nie ta firma po?yczkowa zaproponowa?a nowym po?yczkobiorcom bezp?atn? pierwsz? po?yczk?. Du?y sukces po?yczkodawcy Vivus sprawi?, ?e firmy po?yczkowe coraz ch?tniej (i liczniej) wprowadza?y do swej oferty produkt, którym jest […]

Po?yczka bez za?wiadcze? o dochodach – gdzie szuka??

Po?yczka bez za?wiadcze? o dochodach – gdzie szuka?? Wielu po?yczkobiorców si?ga po produkty finansowe, którymi s? darmowe po?yczki pozabankowe oraz po?yczki bez za?wiadcze?. Niektóre firmy po?yczkowe umo?liwiaj? roz?o?enie zobowi?zania maksymalnie na 30 dni, inne za? a? nawet na 60 miesi?cy. Coraz wi?ksz? popularno?ci? ciesz? si? po?yczki ratalne przez Internet z szybkim przelewem na konto po?yczkobiorcy. […]

Refinansowanie po?yczki – na co zwróci? uwag??

Refinansowanie po?yczki – na co zwróci? uwag?? Po 2016 roku i wej?ciu w ?ycie tzw. ustawy antylichwiarskiej wiele zmieni?o si? na rynku po?yczek pozabankowych. Zmiany dotkn??y tak?e osób, które nie s? w stanie sp?aci? zobowi?zania w terminie. Ustalono bowiem m.in. maksymaln? wysoko?? kosztów zwi?zanych z dan? po?yczk?. Popularn? metod? radzenia sobie z problemami dotycz?cymi terminowej […]

Jakie ?ród?a dochodów akceptuj? po?yczkodawcy?

Jakie ?ród?a dochodów akceptuj? po?yczkodawcy? Ka?da firma po?yczkowa kieruje si? swoj? wewn?trzn? polityk?. Nie ma wi?c jednej odpowiedzi na pytanie, jakie ?ród?a dochodów akceptuj? po?yczkodawcy. Niektóre podmioty wymagaj? za?wiadczenia o dochodach, inne wyci?gu z banku, a jeszcze inne udzielaj? po?yczek bez za?wiadcze?. Które firmy po?yczkowe wymagaj? potwierdzenia dochodów? Poni?ej znajduj? si? zestawienia firm, które: wymagaj? […]

Jak dzia?a przelew weryfikacyjny?

Jak dzia?a przelew weryfikacyjny? Przelew weryfikacyjny to metoda potwierdzenia to?samo?ci po?yczkobiorcy, która powszechnie wykorzystywana jest przez firmy po?yczkowe. Jest to zabezpieczenie, które chroni mi?dzy innymi przed wy?udzeniem po?yczki na czyje? dane. Z regu?y jest to symboliczna op?ata w wysoko?ci 1 gr, 10 gr lub 1 z?. Przelew weryfikacyjny s?u?y potwierdzeniu prawid?owo?ci danych wpisanych we wniosku […]

Mini chwilówka do 500 z?otych – gdzie jej szuka??

Mini chwilówka do 500 z?otych – gdzie jej szuka?? Na sfinansowanie niektórych nag?ych wydatków wystarczy niewielka kwota, np. 500 z?otych. Banki z regu?y nie udzielaj? takich niewielkich kwot kredytów, a nawet je?eli tak to trzeba dope?ni? szeregu formalno?ci, aby otrzyma? pieni?dze. Mini chwilówk? do 500 z?otych mo?na jednak otrzyma? bez zb?dnych formalno?ci, a nawet ca?kowicie […]

Poduszka finansowa – co warto o niej wiedzie??

Poduszka finansowa – co warto o niej wiedzie?? W dzisiejszych czasach niewiele osób ma zaoszcz?dzone pieni?dze „na czarn? godzin?”, czyli na przyk?ad na wypadek utraty pracy czy te? choroby w rodzinie. Wi?kszo?? nadal ?yje z „dnia na dzie?” lub „od pierwszego do pierwszego”. Bezpiecze?stwo finansowe to wa?na rzecz, która pomaga w zapewnieniu spokoju ducha na […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16