Autokapita?

opinie, kontakt, informacje

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Autokapita? logo
Ocena: 2.83
(ilość ocen: 6)
Dokładna nazwa firmy: PSF Loans Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Aleje Jerozolimskie 200, Warszawa
E-mail: biuro@psfl.pl
Telefon kontaktowy: +48 22 777 49 90
NIP: 5223074239
REGON: 365709589
KRS: 0000643924

Autokapita? jest do?? wyró?niajac? si? firm? na polskim rynku po?yczkowych instytucji pozabankowych, która udziela po?yczek gotówkowych pod zastaw samochodu i w celu zakupu pojazdu. Autokapita? wspó?pracuje z funduszem PSF LEASE FIZ AN zarz?dzanym przez Saturn TFI S.A. Dzia?a na terenie kraju i wspó?pracuje z ponad 200 rzeczoznawcami wyceniaj?cymi pojazdy oraz 80 przedstawicielami, którzy formalizuj? udzielanie po?yczek i ustanawiaj? zabezpieczenia.

Jak wygl?da po?yczka w Autokapita??

Autokapita? udziela dwóch rodzajów po?yczek: na zakup samochodu na rynku wtórnym lub te? na dowolny cel pod zastaw samochodu. Kwota, która mo?e by? po?yczona, zawiera si? w przedziale od 6 tysi?cy do 100 tysi?cy z?otych – nie mo?e jednak przekracza? 65% warto?ci samochodu. Po?yczk? mo?na sp?aci? w 12, 24, 36 lub 48 miesi?cy.

Po?yczk? w Autokapita? mo?e wzi?? osoba, która:

 • jest w wieku od 20 do 70 lat i chce zakupi? samochód
 • jest osob? fizyczn? lub wyst?puje w imieniu firmy
 • chce po?yczy? pieni?dze na dowolny cel i posiada samochód, który chcia?aby odda? pod zastaw
 • jest obywatelem polskim i mieszka na terenie Polski
 • ma pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych
 • posiada konto w banku, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail

Samochód, który mo?na odda? pod zastaw, musi spe?nia? nast?puj?ce warunki:

 • jest samochodem osobowym lub dostawczym o wadze nie przekraczaj?cej 3,5 ton
 • samochód osobowy nie mo?e by? starszy ni? 12 lat
 • samochód dostawczy nie mo?e by? starszy ni? 8 lat
 • wymagana jest karta pojazdu
 • samochód nie jest zabezpieczeniem przy innej po?yczce czy kredycie
 • w?a?cicielem samochodu mo?e by? wy??cznie jedna osoba
 • wymagana jest polisa OC

Czy Autokapita? sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak. Figurowanie w jednej z powy?szych rejestrów mo?e spowodowa? odmow? udzielenia po?yczki.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Potrzebny b?dzie dowód osobisty oraz dowód rejestracyjny pojazdu, na którym chcemy ustanowi? zabezpieczenie. Konieczny b?dzie tak?e depozyt Karty Pojazdu oraz jednej pary kluczyków na czas udzielenia po?yczki.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w Autokapita??

Proces ubiegania si? o kwot? po?yczki nie jest skomplikowany i, jak zapewnia firma, powinien zamkn?? si? w maksymalnie kilku dniach. Wygl?da on nast?puj?co:

 • KROK 1. Na pocz?tku nale?y wpisa? dane pojazdu (marka, model, przebieg i data pierwszej rejestracji) w formularzu dost?pnych na stronie autokapital.pl. Klient dostanie wiadomo?? zwrotn? o mo?liwej kwocie po?yczki.
 • KROK 2. Po akceptacji mo?liwej kwoty po?yczki, nale?y uzupe?ni? wniosek z wszystkimi danymi osobowymi po?yczaj?cego oraz dok?adnymi danymi pojazdu. Potrzebne b?dzie równie? przes?anie zdj?? lub skanu dowodu rejestracyjnego.
 • KROK 3. Z klientem spotka si? przedstawiciel Autokapita?, z którym nale?y podpisa? umow? po?yczki. Otrzyma si? tak?e od niego wszystkie dokumenty niezb?dne do za?atwienia formalno?ci w urz?dzie komunikacji. Po wszystkim, nale?y jeszcze dope?ni? wszystkich formalno?ci z przedstawicielem – z?o?y? depozyt Karty Pojazdu, itp.
 • KROK 4. Wyp?ata po?yczki nast?pi w ci?gu 24 godzin od momentu otrzymania ca?ej wymaganej dokumentacji.

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak. Form? zabezpieczenia w Autokapita? jest samochód, po?yczka nie wymaga wi?c dodatkowych zabezpiecze?.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Formalno?ci zajmuj? d?u?ej ni? przy zaci?ganiu typowych „chwilówek”. Klient musi spotka? si? z przedstawicielem Autokapita? oraz dokona? formalno?ci w urz?dzie komunikacji. Mo?e to zaj?? kilka dni.

Pieni?dze b?d? wyp?acane w 24 godziny po dostarczeniu przez klienta wszystkich wymaganych dokumentów. Przelew powinien wp?yn?? nie pó?niej ni? nast?pnego dnia roboczego po wys?aniu – zale?y to od harmonogramu sesji bankowych.

Czy mam prawo odst?pienia od umowy?

Tak, jest to podstawowe prawo klienta chronionego Ustaw? o kredycie konsumenckim. Z tego prawa mo?na skorzysta? w ci?gu 14 dni od podpisania umowy bez podawania przyczyny. Ca?? kwot? po?yczki trzeba wtedy bezwzgl?dnie odda? w ci?gu 30 dni.

Jakie s? koszty po?yczki w Autokapita??

Autokapita? nie nak?ada na klienta ?adnych dodatkowych kosztów oprócz standardowych odsetek i prowizji, która mo?e si? waha? od 1,85% do 1,95% miesi?cznie od warto?ci pocz?tkowej po?yczki. Ca?kowite koszty kredytu mo?na sobie przeliczy? na stronie autokapital.pl w zak?adce „kalkulator”.

Reprezentatywny przyk?ad kosztów:

 • 20 000 z?/ 36 miesi?cy/48 miesi?cy – 18 472,37 z?/ 23 308,08 z?.
 • 40 000 z?/ 36 miesi?cy/48 miesi?cy – 36 944,75 z?/ 46 816,16 z?.
 • 100 000 z?/ 36 miesi?cy/48 miesi?cy – 92 361,87 z?/ 116 540,40 z?

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Oczywi?cie. Po?yczkobiorca ma prawo sp?aci? ca?o?? lub cz??? po?yczki w ka?dym momencie. Nie zostanie przy tym obci??ony ?adnym dodatkowym kosztem.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w Autokapita??

Niestety, Autokapita? nie przewiduje z góry takiej mo?liwo?ci.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

Je?eli klient nie b?dzie sp?aca? rat zgodnie z harmonogramem sp?aty, Autokapita? ma prawo do:

 • wysy?ania monitów telefonicznie, mailowo i listownie, ka?de obarczone dodatkowymi op?atami (50-100 z?otych)
 • naliczenia odsetek karnych w wysoko?ci 14%
 • ostatecznego zaj?cia samochodu.