AlfaKredyt

opinie, kontakt, informacje

chwilówka od ręki
AlfaKredyt logo
Ocena: 4.29
(ilość ocen: 7)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Alfakredyt Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Pa?ska 96 lok. 38, Warszawa
E-mail: info@alfakredyt.pl
WWW: www.alfakredyt.pl
Telefon kontaktowy: 876 181 062
Godziny pracy: Pn. - Pt. 07:00 - 22:00
Sb. - Nd. 09:00 - 20:00

NIP: 844-235-15-97
REGON: 200776208
KRS: 0000458132

AlfaKredyt jest ciesz?c? si? zaufaniem mark? jednego z dzia?aj?cych w Polsce ?otewskich po?yczkodawców, którzy pr??nie operuj? w bran?y finansowej w ca?ej Europie. Nie inaczej jest z AlfaKredyt, który idealnie wpasowa? si? w potrzeby polskiego rynku i mo?e zapewni? bardzo atrakcyjne warunki udzielenia po?yczki, a tak?e proste i przejrzyste zasady jej przyznania. Dzia?alno?? tej firmy ca?kowicie opiera si? na przestrzeni internetowej – po?yczk? mo?na otrzyma? bez wychodzenia z domu i w rekordowo krótkim czasie.

Jak wygl?da po?yczka w AlfaKredyt?

Po?yczka w AlfaKredyt to typowa chwilówka, któr? nale?y sp?aci? w jednej racie, najpó?niej w ci?gu 30 dni od momentu jej zaci?gni?cia. Je?li chodzi o dost?pne kwoty, AlfaKredyt ró?nicuje je ze wzgl?du na ilo?? po?ycze? wed?ug schematu:

 • PO?YCZKA ZA DARMO DLA NOWYCH KLIENTÓW. Je?li jest si? nowym klientem firmy, mo?na po?yczy? w niej od 100 do 2000 z?otych. W takim przypadku b?dzie ona darmowa, je?li tylko po?yczkobiorca odda pieni?dze w terminie przewidzianym w umowie.
 • PO?YCZKA DLA STA?YCH KLIENTÓW. Klienci powtórnie korzystaj?cy z us?ug AlfaKredyt mog? liczy? na maksymaln? kwot? po?yczki, 5000 z?otych, ju? za drugim po?yczeniem. Druga i kolejne po?yczki b?d? jednak w pe?ni p?atne.

Aby zaci?gn?? po?yczk? w AlfaKredyt, nale?y spe?ni? nast?puj?ce warunki:

 • wiek od 21 do 75 lat;
 • obywatelstwo RP;
 • aktualny dowód osobisty;
 • status konsumenta i pe?na zdolno?? do czynno?ci prawnych;
 • miejsce zamieszkania i zatrudnienia w Polsce;
 • niefigurowanie w rejestrach d?u?ników;
 • sp?acona poprzednia po?yczka w AlfaKredyt w momencie wnioskowania o kolejn?;
 • konto bankowe w polskim banku;
 • aktywne: numer telefonu komórkowego i adres e-mail.

Czy AlfaKredyt sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak, ale nie b?d? to wszystkie z wymienionych baz danych. Wed?ug informacji podanych w umowie weryfikacji podlegaj? jedynie rejestry Biura Informacji Kredytowej oraz BIG Infomonitor. W przypadku znalezienia negatywnego wpisu w tym drugim rejestrze AlfaKredyt nie udzieli po?yczki.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Nie ma konieczno?ci przedstawiania ?adnych dodatkowych dokumentów poza informacjami spisanymi z dowodu osobistego (numer i seria dokumentu oraz numer PESEL).

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w AlfaKredyt?

Uzyskanie po?yczki w AlfaKredyt opiera si? na nast?puj?cych etapach:

 • REJESTRACJA I WNIOSEK. Klient mo?e dowolnie ustali? wysoko?? po?yczki oraz okres sp?aty, a tak?e zapozna? si? z ca?kowitymi kosztami zobowi?zania za pomoc? suwaków kalkulatora po?yczkowego. Po u?yciu przycisku „We? (kwota po?yczki)” zostanie on przekierowany do ??czonego formularza rejestracji swojego konta w serwisie oraz wniosku. Nale?y by? przygotowanym na podanie nast?puj?cych informacji: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i zameldowania, numeru dowodu osobistego i PESEL, numeru telefonu, adresu e-mail, miejsca i formy zatrudnienia, wysoko?ci miesi?cznych dochodów (??cznie ze wszystkich ?róde?) i wysoko?ci zobowi?za? oraz wydatków.
 • WERYFIKACJA. Weryfikacja to?samo?ci w AlfaKredyt jest mo?liwa poprzez wykonanie przelewu weryfikacyjnego w wysoko?ci 1 grosza na konto wskazane przez po?yczkodawc?.
 • DECYZJA. Je?li wszystkie formalno?ci zostan? dokonane prawid?owo, AlfaKredyt przeka?e klientowi decyzj? o przyznaniu po?yczki w ci?gu kilkunastu minut od zaksi?gowania przelewu weryfikacyjnego.
 • WYP?ATA PIENI?DZY. Przelew z po?yczk? zlecany jest niezw?ocznie po przyznaniu po?yczki.

O nast?pn? po?yczk? mo?na wnioskowa? za pomoc? zak?adki „z?ó? wniosek” dost?pnej na swoim profilu w serwisie.

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak, AlfaKredyt nie ma w swojej ofercie po?yczek z gwarantem lub innym rodzajem zabezpieczenia.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Niestety, tak. Jest to jedyny sposób na potwierdzenie swojej to?samo?ci w AlfaKredyt. Trzeba pami?ta?, by w tym celu u?y? wy??cznie swojego, niedzielonego z nikim konta bankowego.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Jako ?e z?o?enie wniosku i inne formalno?ci zajmuj? tylko kilka minut, czas otrzymania pieni?dzy od AlfaKredyt zale?y przede wszystkim od tego, czy z?o?ymy wniosek w godzinach pracy firmy i jak szybko zostanie zaksi?gowana op?ata weryfikacyjna.

To oraz szybko?? wyp?aty pieni?dzy zale?? od tego, w jakim banku po?yczkobiorca posiada konto. Na b?yskawiczne zaksi?gowanie obu przelewów mo?na liczy?, je?li konto ma si? w tym samym banku, co AlfaKredyt. Wtedy, jako przelew wewn?trzny, zostanie od zaksi?gowany b?yskawicznie. AlfaKredyt ma konta w: Alior Bank, mBank, Pekao SA, PKO BP, Santander Bank, Bank Pocztowy. Klienci pozosta?ych banków b?d? musieli ka?dorazowo czeka? na zarejestrowanie przelewu od kilku godzin to nawet jednego dnia roboczego.

Czy mog? odst?pi? od umowy?

Tak, jest to prawo przys?uguj?ce ka?demu po?yczkobiorcy i nie musi on podawa? powodów swojej decyzji. Musi to jednak zrobi? w ci?gu 14 dni od momentu zawarcia umowy oraz niezw?ocznie odda? ca?? kwot? w terminie wyznaczonym przez po?yczkodawc?.

Jakie s? koszty po?yczki w AlfaKredyt?

Ka?da druga i kolejna po?yczka (a tak?e pierwsza, je?li nie zostanie sp?acona terminowo) wi??e si? z kosztami w postaci prowizji zale?nej od wysoko?ci po?yczki i d?ugo?ci okresu sp?aty. Poni?sze przyk?ady pokazuj?, ile trzeba zap?aci? za po?yczki na 30 dni:

 • 500 z? – 125 z?;
 • 1000 z? – 250 z?;
 • 2000 z? – 500 z?;
 • 3000 z? – 750 z?;
 • 4000 z? – 1000 z?;
 • 5000 z? – 1250 z?.

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Po?yczk? w AlfaKredyt mo?na sp?aci? w ka?dym wybranym przez siebie momencie przed up?ywem ostatecznego terminu sp?aty. W takim przypadku mo?na liczy? si? z tym, ?e wysoko?? prowizji zostanie przeliczona zgodnie z rzeczywistym czasem u?ytkowania pieni?dzy.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w AlfaKredyt?

Tak, AlfaKredyt przewiduje mo?liwo?? przed?u?enia okresu sp?aty po?yczki. To, na jaki okres mo?e zosta? przed?u?ona i ile b?dzie kosztowa? taka us?uga, jest kwesti? indywidualn? dostosowan? do ka?dego klienta. Szczegó?y przed?u?enia dost?pne b?d? po zalogowaniu si? na swoje konto klienta.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

Je?li po?yczkobiorca b?dzie unika? sp?acenia po?yczki, AlfaKredyt mo?e podj?? dopuszczalne przez prawo kroki zmierzaj?ce do odzyskania po?yczki. B?d? to przede wszystkim:

 • przerzucenia na klienta kosztów odsetek ustawowych za nieterminowo?? (14% rocznie);
 • monity, ponaglenia, telefony;
 • przej?cie d?ugu przez firm? windykacyjn?;
 • post?powanie s?dowe i komornicze ??cznie z kosztami post?powania;
 • wpisanie do rejestru d?u?ników oraz BIK.