Ale gotówka

opinie, kontakt, informacje

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Ale Gotówka logo
Ocena: 3.91
(ilość ocen: 11)
Dokładna nazwa firmy: Primus Finance Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Rodziny Hiszpa?skich 8, Warszawa
E-mail: kontakt@alegotowka.pl
Telefon kontaktowy: 22 201 27 76
NIP: 5213717701
REGON: 363443466
KRS: 0000594858

Ale Gotówka to jedna z wielu marek po?yczkowych tworzonych przez spó?k? Primus Finance
Sp. z o. o. Dzi?ki temu, marka ta funkcjonuje obok znanych ju? nazw: Halopo?yczka czy Chwilówkomat. Ale Gotówka, podobnie jak inne produkty finansowe firmy Primus Finance, korzysta z najnowszych rozwi?za? technologicznych, zapewnia stuprocentowe bezpiecze?stwo procesu uzyskiwania po?yczki oraz profesjonaln? kadr? z wieloletnim do?wiadczeniem w bran?y po?yczkowej. Dzi?ki temu, klient mo?e liczy? na szybki i ?atwy proces po?yczkowy.

Jak wygl?da po?yczka w Ale Gotówka?

Ale Gotówka specjalizuje si? w udzielaniu typowych chwilówek, czyli niezbyt wysokich po?yczek z krótkim terminem sp?aty.

W przypadku Ale Gotówka, klient mo?e liczy? na dwa typy po?yczek:

 • PIERWSZA PO?YCZKA ZA DARMO. Nowy klient mo?e po?yczy? maksymalnie 2000 z?otych, ale w zamian za to nie musi liczy? si? z kosztami po?yczki. O ile odda on pieni?dze w terminie, ca?kowity koszt po?yczki wyniesie 0 z?otych. Okres sp?aty dla tej po?yczki to 7, 14, 21 lub 30 dni.
 • KOLEJNA, P?ATNA PO?YCZKA. Maksymalna kwota dost?pna dla powracaj?cego klienta ro?nie wraz z liczb? zaci?gni?tych i sp?aconych po?yczek w Ale Gotówka. W zwi?zku z tym, klient mo?e po?yczy? 2500 z?otych za drugim razem, 3000 z?otych – za trzecim razem, 4000 z?otych – za czwartym razem oraz 5000 z?otych – za pi?tym. Ka?dorazowo, klienta obowi?zuje taki sam okres sp?aty, jak w przypadku pierwszej po?yczki

Ale Gotówka udzieli po?yczki ka?demu, kto spe?ni nast?puj?ce warunki. S? to:

 • wiek klienta mieszcz?cy si? w zakresie 18-75 lat
 • pe?na zdolno?? do zawierania umów (nieograniczona np. cz??ciowym lub ca?kowitym ubezw?asnowolnieniem).
 • obywatelstwo polskie i sta?y adres zamieszkania na terenie Polski
 • wa?ny dowód osobisty
 • zdolno?? kredytowa (potwierdzona sta?ym dochodem w wysoko?ci co najmniej 600 z?otych netto w ci?gu ostatnich 3 miesi?cy)
 • wiarygodno?? kredytowa
 • konto bankowe (nie b?d?ce kontem w SKOK)
 • aktywny numer telefonu komórkowego i adres e-mail
 • brak niesp?aconej po?yczki w Ale Gotówka

Czy Ale Gotówka sprawdza BIK, BIG, KRD i ERIF?

Tak, to podstawowa procedura weryfikacyjna w Ale Gotówka. Klientowi, którego dane znajd? si? w takim rejestrze, po?yczka niestety nie zostanie udzielona.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Wystarczy jedynie polski, wa?ny dowód osobisty. Nie trzeba go jednak okazywa?, a do procesu po?yczkowego b?dzie potrzebny jedynie jego numer i seria.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk? w Ale Gotówka?

Proces po?yczkowy w wi?kszo?ci firm jest w?a?ciwie zunifikowany. Dlatego równie? ten w Ale Gotówka zawiera si? w kilku prostych krokach:

 • REJESTRACJA I WNIOSEK. Proces po?yczkowy rozpoczyna si? na g?ównej stronie alegotowka.pl, gdzie na dost?pnym kalkulatorze po?yczkowym, klient mo?e ustali? po??dan? kwot? po?yczki i okres sp?aty. Po klikni?ciu przycisku „bior? po?yczk?”, nale?y wype?ni? krótki formularz po??czony z wnioskiem po?yczkowym. Nale?y w nim poda? tylko podstawowe dane, takie jak: imi? i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe, wysoko?? zarobków i miesi?cznych zobowi?za? oraz numer dowodu osobistego i numer PESEL. We wniosku nale?y tak?e udzieli? pe?nomocnictwa do podpisania umowy po?yczkowej.
 • WERYFIKACJA KONTA BANKOWEGO I DANYCH. W celu potwierdzenia swoich danych i numeru konta bankowego nale?y tradycyjnie wykona? przelew weryfikacyjny w wysoko?ci 1 z?otego lub te? skorzysta? z aplikacji Szybka Identyfikacja, która nie wymaga wykonania przelewu.
 • DECYZJA i WYP?ATA PIENI?DZY. Zarówno decyzja, jak i wyp?ata pieni?dzy dokonywana jest w ci?gu kilku minut po dokonaniu weryfikacji, o czym klient zostanie poinformowany mailowo i za pomoc? SMS.

Ka?d? kolejn? po?yczk? mo?na zaci?gn??, u?ywaj?c do tego swojego osobistego profilu w serwisie alegotowka.pl

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak, Ale Gotówka nie oferuje po?yczek za por?czeniem.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Niekoniecznie. Mo?na taki przelew wykona?, ale mo?na tak?e skorzysta? z metody Szybka Identyfikacja, której zadaniem jest pobranie danych bankowych i osobistych klienta z jego konta bankowego. Dokonuje si? tego za pomoc? aplikacji, do której nale?y zalogowa? si? swoim loginem i has?em do bankowo?ci elektronicznej. Trzeba tylko pami?ta?, by by?o to W?ASNE, indywidualne konto klienta – Ale Gotówka odrzuca konta wspó?dzielone, firmowe, a tak?e konta nale??ce do SKOK-ów.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Wnioski w Ale Gotówka analizowane si? przez automatyczny system, wi?c z regu?y ich weryfikacja nie zajmuje wi?cej ni? kilka minut. Jednak?e, tak szybki czas przyznania po?yczki nast?puje tylko w ci?gu dnia roboczego, za? w innych przypadkach (dzie? wolny od pracy, godziny nocne) decyzja dojdzie do klienta nast?pnego dnia roboczego.

Dzi?ki temu, i? Ale Gotówka korzysta z us?ugi ekspresowych przelewów Blue Cash, dost?pnych w prawie wszystkich bankach funkcjonuj?cych na polskim rynku, pieni?dze znajd? si? na koncie klienta niemal?e natychmiastowo. Je?eli bank klienta nie obs?uguje takich transferów, przelew od Ale Gotówka zostanie zaksi?gowany maksymalnie nast?pnego dnia roboczego.

Czy mog? odst?pi? od umowy?

Tak. Mo?na odst?pi? od umowy w ci?gu 14 dni od jej zawarcia bez podawania, za pomoc? formularza odst?pienia dost?pnego w umowie po?yczki.

Jakie s? koszty po?yczki w Ale Gotówka?

Koszty w przypadku pierwszej po?yczki do 2000 z?otych wynosz? 0 z?otych, o ile zostanie ona sp?acona w terminie.

W przypadku ka?dej kolejnej po?yczki, klient musi ponie?? koszty prowizji oraz oprocentowania sta?ego w wysoko?ci 10% w skali roku.

Reprezentatywny koszt po?yczki:

 • 2500 z?otych/14 dni – 488,18 z?
 • 2500 z?otych/30 dni – 706,80 z?
 • 3000 z?otych/30 dni – 848,40 z?
 • 4000 z?otych/30 dni – 1131,30 z?
 • 5000 z?otych/30 dni – 1413,90 z?

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w Ale Gotówka?

Niestety, nie. Jednak?e, w przypadku problemów ze sp?at?, dobrze jest si? skontaktowa? bezpo?rednio z firm? pod numerem 22 201 27 76 i próbowa? wspólnie rozwi?za? problem. Jest szansa, ?e Ale Gotówka zgodzi si? na od?o?enie sp?aty lub roz?o?eniu zaleg?o?ci na raty.

Czy mog? sp?aci? po?yczk? wcze?niej?

Oczywi?cie, w ka?dej chwili. W takim wypadku mo?na ubiega? si? o obni?enie kosztów prowizji i oprocentowania za niewykorzystany okres po?yczkowania.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki w Ale Gotówka?

Po?yczki warto sp?aca? w terminie, gdy? brak sp?aty mo?e skutkowa? nieprzyjemnymi konsekwencjami. S? to:

 • odsetki karne w wysoko?ci 14% w skali roku
 • wpis do bazy BIK
 • post?powanie windykacyjne prowadzone przez zewn?trzn? firm?
 • sprawa w s?dzie, a w konsekwencji egzekucja komornicza