Aasa

opinie, kontakt, informacje

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Credit logo
Dokładna nazwa firmy: Nordecum Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Grzybowska 4/13, Warszawa
E-mail: info@credit.pl
Telefon kontaktowy: 22 219 99 20
NIP: 525-261-49-97
REGON: 361270895
KRS: 0000552638

Dzia?aj?ca na polskim rynku Aasa Polska S.A. jest cz??ci? skandynawskiej grupy finansowej Aasa Global. Ta dzia?aj?ca od 2010 roku firma po?yczkowa specjalizuje si? w udzielaniu szybkich, ratalnych po?yczek internetowych. Jak sama przyznaje, jest firm?, która ??czy oferty bankowe z ofert? firm, które udzielaj? typowych „chwilówek” – po?yczka przyznawana jest on-line w bardzo krótkim czasie, a Aasa ze swojej strony zapewnia bezpiecze?stwo i pe?n? transparentno?? umowy, w tym brak zapisów ma?ym druczkiem. Firma ta pozyska?a równie? finansowanie ze strony licz?cych si? na rynków graczy: m.in. BZ WBK, czy w?a?ciciela sieci Play.

Jak wygl?da po?yczka w Aasa?

Aasa nie oferuje tzw. „chwilówek”, czyli po?yczek, które trzeba odda? w ca?o?ci w jednym wyznaczonym terminie. W swojej ofercie posiada tylko po?yczki ratalne.

Klienci tej firmy mog? zaci?gn?? po?yczk? w minimalnej kwocie 1000 z?otych, ale nie wi?cej ni? 10 tysi?cy. Okres sp?aty wynosi:

 • przy minimalnej kwocie 1000 z?otych – 6 do 24 miesi?cy
 • Kwoty od 2000 do 9000 z?otych – od 13 do 24 miesi?cy
 • 10 000 z?otych – od 18 do 24 miesi?cy.

Po?yczkobiorc? mo?e zosta? ka?dy, kto:

 • na sta?e mieszkaj? w Polsce
 • maj? co najmniej 20 lat, ale nie wi?cej ni? 80
 • posiada sta?y dochód w Polsce
 • posiada rachunek bankowy w jednym z polskich banków
 • nie widnieje w rejestrze d?u?ników
 • sp?aci? ju? przynajmniej po?ow? poprzedniej po?yczki zaci?gni?tej w Aasa.

Czy Aasa sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak. Cho? Aasa twierdzi, ?e ka?dy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, to przyznaje, ?e figurowanie w tych rejestrach uniemo?liwia po?yczk?.

Jakie dokumenty s? potrzebne?

Zazwyczaj jest to tylko dowód osobisty, a w?a?ciwie dane spisane z tego dowodu. W niektórych przypadkach Aasa zastrzega sobie prawo do zweryfikowania zdolno?ci kredytowej klienta na podstawie wyci?gu bankowego lub za?wiadczenia o zatrudnieniu, pobieraniu renty lub emerytury.

Jak wygl?da proces ubiegania si? o po?yczk??

Po?yczk? mo?na zaci?gn?? w kilku prostych krokach:

 • Z?O?ENIE WNIOSKU. Procedura rozpoczyna si? na stronie internetowej aasapolska.pl, gdzie na stronie g?ównej mo?emy ustali? wysoko?? po?yczki i liczb? rat na kalkulatorze po?yczkowym, który poka?e tak?e wysoko?? rat i ca?kowity koszt po?yczki. Nast?pnie nale?y klikn?? w przycisk „z?ó? wniosek” i wype?ni? go swoimi danymi osobowymi. Aasa zapewnia tak?e opcj? potwierdzenia swoich danych poprzez portal Facebook i gwarantuje w takim przypadku rabat na kwot? 10 z?otych.
 • OTRZYMANIE DECYZJI. Decyzja zostanie wydana tego samego dnia roboczego, najpewniej w ci?gu godziny. Wiadomo?? o decyzji zostanie przekazana telefonicznie lub mailowo.
 • PODPISANIE UMOWY. Umowa zostanie przes?ana za darmo przez kuriera. Nale?y j? podpisa? i odda? kurierowi.
 • OTRZYMANIE PIENI?DZY. Po?yczka mo?e by? wyp?acona tradycyjnym przelewem na konto, czekiem GIRO (poprzez Bank Pocztowy w oddzia?ach Poczty Polskiej) przekazywanym klientowi podczas podpisywania umowy, a tak?e przelew Bluecash.

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? bez gwaranta?

Tak. Aasa nie wymaga por?czenia.

Czy musz? zrobi? przelew weryfikacyjny?

Nie. Aasa dzia?a odmiennie ni? inne firmy po?yczkowe i oferuje ró?ne formy wyp?aty pieni?dzy. Przelewu weryfikacyjnego nie trzeba wykonywa? nawet przy wybraniu opcji tradycyjnego przelewu na konto.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Aasa wydaje decyzj? o przyznaniu po?yczki jeszcze tego samego dnia roboczego, najcz??ciej w ci?gu godziny. Pieni?dze wysy?ane s? po otrzymaniu przez Aasa podpisanej umowy:

 • przelew na konto – nast?pnego dnia roboczego
 • czek GIRO – czek wr?czany w momencie podpisania umowy i gotowy do wyp?aty po 30 minutach.
 • Przelew Bluecash – w ci?gu 3 godzin od podpisania umowy.

Czy mam prawo odst?pienia od umowy?

Tak. Mo?na odst?pi? od umowy bez podania przyczyny w ci?gu 14 dni od zawarcia umowy. Specjalne o?wiadczenie znajduje si? na stronie aasapolska.pl

Jakie s? koszty po?yczki?

Na koszty po?yczki w Aasa sk?adaj? si?:

 • sta?a roczna stopa oprocentowania 10%
 • op?ata przygotowawcza zale?na od wysoko?ci po?yczki w kwocie od 390 do 5990 z?otych.
 • Op?ata administracyjna zale?na od kwoty po?yczki w wysoko?ci od 0 z?otych (do kwoty 1499) do 35 z?otych miesi?cznie.

Przyk?adowy koszt po?yczki przy kwocie 5000 z?otych roz?o?onej na 24 miesi?czne raty wyniesie 3625,57 z?otych.

Czy mo?liwa jest sp?ata przedterminowa?

Oczywi?cie. Po?yczkobiorc? chroni ustawa o kredytach konsumenckich i mo?e sp?aci? po?yczk? w ka?dym, dogodnym dla siebie momencie. W takim wypadku nale?y mu si? cz??? op?at za obs?ug? kredytu. Konieczne jest jednak wcze?niejsze skontaktowanie si? z Biurem Obs?ugi Klienta Aasa w i ustalenia konkretnej kwoty.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty w Aasa?

Aasa nie zak?ada z góry takiej mo?liwo?ci. Przewiduje jednak, i? mo?e zdarzy? si? co?, co uniemo?liwi sp?at? rat w terminie. W szczególnych sytuacjach polecany jest kontakt z Biurem Obs?ugi Klienta Aasa.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki w Aasa?

W takim wypadku, Aasa ma prawo podj?? dzia?ania w odpowiedniej kolejno?ci:

 • obci??enie klienta odsetkami maksymalnymi za opó?nienie (14%)
 • wystosowanie wezwa? do zap?aty
 • przekazanie zad?u?enia do s?dowego post?powania windykacyjnego. W tym wypadku klient pokrywa równie? wszelkie koszty podst?powania s?dowego i komorniczego.
 • Wpisanie klienta do odpowiednich rejestrów finansowych.